Θεματική Πύλη του ΕΑΠ για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό ανοικτού κώδικα

Ελεύθερο λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Free software/Open Source) ονομάζεται το λογισμικό που διανέμεται μαζί με τον ανοικτό κώδικα του με την δυνατότητα της ελεύθερης τροποποίησης, χρήσης και διανομής από κάθε χρήστη. Αντιπροσωπευτικό δείγμα είναι το λειτουργικό σύστημα Ubuntu.

Δεν θα πρέπει να συγχέεται με το freeware λογισμικό, το οποίο είναι εμπορικής άδειας λογισμικό που διατίθεται δωρεάν. Χαρακτηριστικό παράδεισμα λογισμικού freeware είναι το Adobe Reader.

Λογισμικό ευρείας χρήσης

Παρακάτω, θα βρείτε  ελεύθερο λογισμικό που χρειάζεται για τις καθημερινές σας λειτουργίες στο διαδίκτυο.

 

 Ηλεκτρονική        Αλληλογραφία                

https://www.mozilla.org/el/thunderbird/

https://wiki.gnome.org/Apps/Evolution/

  Αντίστοιχο με MS Outlook

 Πακέτο εφαρμογών γραφείου

http://el.libreoffice.org/

http://el.openoffice.org/

 Αντίστοιχο με το MS Office (Word, Excel κλπ)

 Web browser

http://www.mozilla.com/el/firefox/

 Αντίστοιχο με Ιnternet Εxplorer

 Προστασία από ιούς

http://www.clamwin.com/

 

 Απλός επεξεργαστής κειμένου

http://projects.gnome.org/gedit/
http://kate-editor.org/

 

 Περιβάλλον επεξεργασίας εικόνων

http://www.gimp.org/

 

 Συμπίεση/αποσυμπίεση αρχείων

http://www.7-zip.org/

 

 Περισσότερα είδη λογισμικού μπορείτε να βρείτε στην σελίδα της ΕΛ/ΛΑΚ εδώ